Privacy statement

Versie 1.1

Smaak Voordeel is een product van Touch Promotions B.V. dat onderdeel is van Touch Network B.V., handelend onder de naam "Touch Incentive". Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die via smaakvoordeel.nl worden verwerkt. Via deze privacyverklaring geven wij je inzicht in wat met je persoonsgegevens doen en hoe we dat veilig doen.

Contactgegevens
Touch Promotions B.V.
Blaak 16
3011 TA Rotterdam, Nederland
Email: privacy@touchincentive.com

Welke persoonsgegevens van jou verwerken we?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Met welk doel verwerken we jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om je gebruik te laten maken van de smakelijke voordelen op www.smaakvoordeel.nl. Bij het inschrijven kun je kiezen of je je onze nieuwsbrief met de nieuwste aanbiedingen wilt ontvangen. Als je later besluit deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, kun je je hiervoor afmelden in jouw account of via de nieuwsbrief. Daarnaast verwerken we jouw persoonsgegevens als je ons een vraag of verzoek doet toekomen. Ook kunnen wij je een enquête doen toekomen om onderzoek te doen naar jouw tevredenheid en verwachtingen van het aanbod van de Smaak Voordeel.

Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?
Als je bezitter bent van een Smaak Voordeel code verwerken we jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die we hebben gedurende de geldigheidsperiode van jouw Smaak Voordeel code. Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseren we ons op het gerechtvaardigd belang. Ook voor het je doen toekomen van een tevredenheidsenquête baseren we ons op het gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Als je bezitter bent van de Smaak Voordeel code verwerken we jouw persoonsgegevens gedurende de geldigheidsperiode van jouw Smaak Voordeel code. Als je ons een vraag of een verzoek doet toekomen, bewaren we je persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanwege ons interne kwaliteitssysteem. We kunnen namelijk leren van alles wat je ons vertelt. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd. De reacties op een uitgestuurde tevredenheidsenquête slaan wij anoniem op, tenzij je er zelf voor kiest om je persoonsgegevens achter te laten, b.v. omdat wij een prijs verloten onder alle reacties op de enquête. In dat geval verwerken wij je persoonsgegeven maximaal 1 jaar.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden. Enquêtes voeren we zelf uit. We zullen jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan de hierboven beschreven doelen van verwerking. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens als dat wij zelf hanteren.

Gebruiken wij cookies?
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze (web)applicaties mogelijk maken. Dat zijn zogenaamde “functionele cookies”. Hiervoor is geen tostemming vereist. Ook gebruiken we Google Analytics cookies om inzage te verkrijgen in hoe onze website wordt gebruikt door de bezoekers, en hoe de nieuwsbrieven worden gelezen door de bezitters van de Smaak Voordeelkaart. De instellingen van Google Analytics zijn in overeenstemming met de voorschriften van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier is eveneens geen toestemming vereist.

We gebruiken geen andere cookies zoals bv. re-marketing cookies om een profiel van je op te bouwen. Hiervoor zou wel toestemming van de bezoeker van de website vereist zijn.

Hoe kun je jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchincentive.com. We kunnen je vragen om een bewijs van identificatie. We reageren zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en zorgen voor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.com.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar?
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.com, dan verwijderen wij deze gegevens.

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Touch Incentive tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden of die jou hebben doorgezonden naar smaakvoordeel.nl. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kun je een klacht over ons indienen?
Ben je niet tevreden over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, of reageren wij niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als je ons dat vertelt via privacy@touchincentive.com. Maar je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als ik vragen heb?
Als je vragen hebt over onze verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com.